ما و خاطره 18 تیر

شماره جدید دانشجو منتشر شده است. انتشار این شماره همزمان با سالروز 18 تیر شد. این روزها هر کس من و دانشجو را با هم می بیند، می پرسد: برای 18 تیر کاری نمی کنید؟
جوابی نمی دهم اما از خودم می پرسم این دوستان توقع دارند ماها چه کار کنیم؟ مگر آن سال که 18 تیر اتفاق افتاد در نهایت چه شد؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
لاله

هیچی آنهایی که باعث اون فاجعه شدند الان دارند وکالت و وزارت می کنند.