سرما

هوا بسی ناجوانمردانه تروریست است...
ما را می کشد!

/ 3 نظر / 7 بازدید
بيدمجنون

نکنه اونم ايرانيه (از ديد يه آمريکايی) عربه (از ديد يه اروپايی) آمريکاييه (از ديد يه ايرانی)

آذر

اين حرفها چيه که می زنی؟ تروريست کدومه؟ ما که تو ايران تروريست نداريم! اين هوای اگر هم تروريست باشه دشمن فرستاده که بر عليه دولت جريان سازی کنه وگرنه از اين خبرها که نيست هوا در امن و امان است