ديروز صبح تا ساعت ۱ خوابيدم، به جای شب قبلش که تا صبح بيدار مانده بودم... خواب مهدی را ديدم؛ مهدی نقدآبادی.
جالب بود از آن دنيا بهم زنگ زده بود و با هم حرف می‌زديم. می‌گفت: فقط اولش سخت بود ولی حالا اوضاعم خوبه.
خيالم تا حدودی راحت شد... يادم اومد دوشنبه که می‌خواستم بيام تهران، قبل از رفتن به ترمينال رفتم سر خاکش و با اينکه هوا تاريک شده بود و داشتند اذان مغرب می‌گفتند، من نمی‌توانستم از آنجا بروم... چشمام پر از اشک شده بود و با بغض بهش گفتم آخه من چطوری برم؟
ديوونه خيلی زود جوابمو داد... مهدی خيلی دوستت داشتم و دارم
 

/ 0 نظر / 3 بازدید