۴شنبه با برقی‌ها رفته بودم اهواز. ۵شنبه با فولاد بازی داشتند. عجب روز بدی بود؛ ۴ بر صفر برق باخت. چون پرواز شيراز نبود شب با اتوبوس آمديم شيراز.
ساعت ۳ و ربع رسيديم شيراز. در دل سياه شب و در آن ساعتهايی که هم پياده از سواره می‌ترسد و هم سواره از پياده، جلوی پادگان امام خسين از اتوبوس پياده شدم. زنگ زدم به ۲ تاکسی‌تلفنی ولی سرويس نداشتند و من بيچاره مجبور شدم در آن شب سرد، پياده و ترسان، ترسان بزنم به راه. گفتم خطر پياده رفتن کمتر از سوار ماشين شدن است.
خلاصه چشمتان روز بد نبيند که من هم در آن لحظات روحانی نديدم و سالم به خانه رسيدم.

/ 0 نظر / 3 بازدید