همين الان به اين نتيجه رسيدم که؛ سرعت زندگی من خيلی يواش است.
ساعت چند است؟ ۰۰:۱۰ صبح روز شنبه ۵ آذرماه ۱۳۸۴...
هرچند خيلی دير است اما فکر می‌کنم برای سرعت بخشيدن به زندگی‌ام هنوز دير نشده!

/ 0 نظر / 2 بازدید