ماجراهای من و نظام

این آقای کردان مانند آقای احمدی نژاد و سایر دوستان هم کیششان دچار توهمهای زیادی هستند. ایشان در حاشیه جلسه استیضاحشان هم دست از گزافه گویی و خودبزگ بینی برنداشتند و در حالی که تک و تنها مجبور به دفاع از خویش بودند، فرمودند: بیش از 10 هزار خبر منفی علیه من و نظام منتشر شد.

اینکه چنین شخصی در بحرانی ترین لحظه های زندگی سیاسی اش، خود را هم طراز یک نظام سیاسی می داند، نشان دهندگی پراکندگی و پریشانی ذهنی اوست. واقعا هر انسانی که کمی اهل سیاست باشد، دلش برای افرادی نظیر کردان می سوزد.

آیا می شود روزی را به چشم ببینیم که محمود احمدی نژاد در جایگاهی قرار بگیرد که امروز کردان ایستاده بود؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
آذر

اگر روزی را به چشم ببینیم که احمدی نژاد در موقعیت دیروز کردان قرار گرفته من قول می دم که از اون روز تا حداقل 10 سال بعدش حرف خارج شدن از کشور را به زبون نیارم.