جنگ یا حمله؟

نگرانی از تهدیدهای نظامی غرب نسبت به ایران، طی چند روز اخیر بیشتر شده است. یکی از موضوع های داغ سایت بالاترین نیز شدت گرفتن تهدیدها و نگرانی ها است. رویکرد ایرانیها نسبت به تهدیدهای نظامی بستگی بسیار زیادی به شرایط سیاسی و اقتصادی داخل ایران دارد. اگر مردم در رفاه و آسایش باشند، با نگرانی از حمله ارتشهای غربی صحبت می کنند اما اگر نارضایتی اجتماعی به حد بحرانی برسد، آنها با حالتی متلک وار، حمله نظامی به ایران را یک راه نجات می خوانند.

طی چند روز گذشته به صحبتهای مردم در مورد تهدیدهای نظامی علیه ایران، با دقت بیشتری گوش کرده ام. نکته بسیار جالب پس از تحلیل صحبتهای شهروندان معمولی ایرانی به من نشان داد که ایرانی ها در شرایط فعلی کمتر از واژه "جنگ" استفاده می کنند. آنها بیشتر (و بیشتر) از کلمه "حمله" استفاده می کنند.

با بررسی بار معنایی این دو واژه می توان به عمق باورهای ذهنی مردم پی برد. جنگ، یک درگیری است که دوطرف آن فعال هستند اما حمله، یک درگیری است که در یک سمت نیرویی فعال و در سمت دیگر نیرویی منفعل قرار دارد. سئوال مهم اینجاست که اگر تهدیدهای نظامی غرب جدی شود، باورهای عامیانه از واژه حمله استفاده می کنند یا از واژه جنگ؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
آذر

من به هر حال دلم نمی خواد هیچ کدوم اتفاق بیفته چه حمله چه جنگ. چون آمریکا و اسرائیل دلشون برای ما نسوخته. ضمن اینکه معتقدم آونها تا وضع ما به همین منواله حمله نمی کنن. چرا؟ چون اونها هدفشون ویران کردنه. با خودشون می گن اینها دولتی هاشون به قدر کافی دارن ویران می کنند. بنیادی هم ویران می کنند چرا من بیام خودمو بد کنم و هزینه کنم.