سرم درد می‌کند... ديشب در يک لجبازی و کل‌اندازی با حضرت خودم تا صبح نشستم و به جای اين يکسالی که برای کنکور درس نخوانده بودم، به خيال خودم درس خواندم... راستش تصميم گرفته بودم نروم و ديگر کنکور ندهم ولی چه کار کنم که نمی‌توانم روی خودم را زمين بندازم...

/ 0 نظر / 2 بازدید