مطالعه

استاد توضیحاتش را که داد، چند لحظه صبر کرد تا یچه ها از روی تابلو فرمولها را بنویسند و مشغول به کار شوند.
دستش را کرد توی جیب روپوش آزمایشگاهی اش و شروع کرد به قدم زدن. به من که رسید، دید هنوز مشغول نشدم. با تحکم دوستانه ای گفت: چه کار می کنی؟
من هم که همچنان مشغول خواندن فرمولهای روی تابلو بودم، با اعتماد به نفس گفتم: دارم مطالعه می کنم.
لبخند شیرینی زد و رفت.

خیلی دوستش داشتم... یادش به خیر.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید