من عاشق بی‌گدار به آب زدنم03.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
فر.عا

شعارهای روی ديوار دانشگاه ....خاطره خون برادرانم... من خواب ديده ام ستون های خانه مان... بر دوش مردان موريانه ای که می برند... کنار نقاشی برادرزاده ام تفنگی خواهم کشيد... من از مدرسه می ترسم.