ديروز تشريف برده بوديم دفتر انجمن بهره‌وری ايران. لطفا به اسم انجمن بيشتر دقت کنيد، انجمن بهره‌وری؛ بهره‌وری.
در دفتر دبير اين انجمن که بالاترين مقام تصميم‌گيرنده انجمن بود، هيچ اثری از کامپيوتر و مخلفاتش نبود. فقط يک راديو داشت برای خودش خرخر می‌کرد. حتی وقتی ما داشتيم با آقای مهندس صحبت می‌کرديم، اين راديو همچنان روشن بود و پارازيت می‌فرستاد. آدم ياد پيرمردهای قديمی می‌افتاد که تمام طول روز يک راديو دو موج کنارشان روشن است. به ديوار پشت سر آقای دبير يک تابلو آويزان بود که لوح عضويت افتخاری محمد خاتمی، رئيس‌جمهور سابق در آن خودنمايی می‌کرد.
دبير محترم انجمن بهره‌وری ايران - لطفا به عنوان بهره‌وری بيشتر دقت کنيد - در اين جلسه حرف بسيار جالبی زد؛ من ضرورتی نمی‌بينم همايش بهره‌وری ايران خبرنامه روزانه داشته باشد. فکر می‌کنم خبرنامه روزانه مفيد نيست و فقط صرف هزينه است.
پس از اين صحبت‌ها من در چند جمله کوتاه به آقای دبير که موهايش بيشتر به سفيدی می‌زد، در مورد ضرورت داشتن خبرنامه روزانه نکاتی را گفتم و پس از آن سعی کردم هرچه زودتر دفتر انجمن بهره‌وری را ترک کنم. 
جلسه برای ما نتيجه مفيدی نداشت جز اينکه فهميديم بهره‌وری در ايران هنوز معنی درستی برای متوليانش هم پيدا نکرده... متاسفم!

/ 1 نظر / 3 بازدید
ِDiapazon

[خنده] عجب نگاه جالبی داری دوست من راجع به موضوع حرف دارم باهات البته اگه مایل بودی