دارم ديوونه می‌شم... دارم ديوونه می‌شم... بايد يک رمان بخوانم... چيزی مثل کودک، سرباز، دريا... نه همان کودک، سرباز، دريا... صحنه‌های اين رمان دارند پس از ۱۱ سال ذهنم را سوراخ، سوراخ می‌کنند... دارم ديوونه می‌شم... دارم ديوونه می‌شم... بايد دوباره کودک، سرباز، دريا را بخوانم

/ 0 نظر / 2 بازدید