اين يک تهديد نيست اما يک غر در نهايت عصبانيت است... آمده بودم تا از امروز و کارهای امروز و جهان فوتبال و سعيد و محسن و آقای پورعلی بنويسم اما اين پرشين‌بلاگ دهان‌سرويس همه را پس از تمام شدن پاک کرد...
آهای پرشين‌بلاگ خيلی نامردی!!! چرا همه نوشته‌های من را پاک کردی؟ تو که می‌دانی من وقت ندارم مطلب بنويسم...

/ 0 نظر / 4 بازدید