۴۵ روز مانده تا...

فکر می‌کردم اگر از آن خانه خارج بشم تا آخر سال ديگه مشکلی نخواهم داشت اما امروز در سومين روز حضورم در خوابگاه شنيدم که بايد تخليه کنم .... هر دم از اين باغ بری می‌رسد... امروز يک mail که منتظرش بودم دريافت کردم ... اميدوارم هر چه سريعتر اين سال ۸۳ تمام شود... برای سال ۸۴ برنامه‌های زيادی دارم... ياد روزهای مدرسه افتادم؛ روزهايی که بالای تخته سياه می‌نوشتيم: ۴۵ روز مانده تا عيد

/ 0 نظر / 2 بازدید