چهارشنبه لعنتي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

امروز كه دوشنبه است؛ فردا نه؛ پس‌فردا. يعني دو روز ديگر قرار است همه چيز تمام شود. اين چهارشنبه لعنتي تمام وجود من ‌را پر كرده است. انگار تاريخ براي من مي‌خواهد به دو دوره قبل و بعد از چهارشنبه تقسيم شود. چه مبدأ گندي خواهد بود اين چهارشنبه.

+ + + 

به سر خيابان كه مي‌رسم، كيف‌ام را از اين دست به آن دست مي‌دهم. به اولين تاكسي مسير را مي‌گويم  اما...

+ + + 

 در ذهنم مدام تكرار مي‌شود؛ چهارشنبه....چهارشنبه... يعني اين آدمها، اين ماشينها، اين شهر چه شكلي خواهند شد پس از اين چهارشنبه مزخرفي كه من در پيش دارم؟

+ + + 

يك سواري كنار مي‌گيرد تا من مسير خودم را از پنجره تا نيمه پايين كشيده شده‌اش بگويم اما...

+ + + 

 

به خود‌م مي‌گويم: اي كاش مي‌شد سه‌شنبه شب كه مي‌خوابم، صبح پنج‌شنبه از خواب بيدار شوم واصلاً چهارشنبه را تجربه نكنم.

+ + + 

 

مسير را مي‌گويم. راننده تاكسي همانطور‌كه در حال دور ‌شدن از من است، به عقب‌بر‌مي‌گردد و با تعجب به من نگاه مي‌كند. وقتي هم كه دوباره رويش را به جلو برمي‌گرداند، باز چشمهايش از توي آينه من را دنبال مي‌كنند. انگار همه چيز، امروز يك جور ديگر شده است. اين چندمين راننده‌اي است كه اينچنين به من چشم مي‌دوزد. مثل اينكه آنها هم فهميده‌اند قرار است از دو روز ديگر نكبت به سراغ من بيايد.

+ + +

دوباره از امروز تا چهارشنبه را در ذهنم مرور مي‌كنم. مطمئن هستم به اندازه يك چشم بر هم زدن هم طول نمي‌كشد. هميشه همين‌طور بوده است. وقتي مي‌خواهي بدبخت شوي‌، زمان تند مي‌گذرد.

 

+ + + 

مسير من مستقيم است و همه ماشينهايي كه از جلوي من رد مي‌شوند تا ميدان مي‌روند اما نمي‌دانم چرا امروز هيچ تاكسي‌اي من را سوار نمي‌كند. هميشه همان اولين يا دومين تاكسي مي‌ايستادند ولي حالا ربع ساعتي است كه ايستاده‌ام و...

+ + + 

 

از الان غـرق شده‌ام در منجـلاب چهارشنبه. تلخـي و شومـي زندگي‌ام را دارم از امروز حس مي‌كنم. چه چهارشنبه سياهي در پيش دارم.

+ + + 

مسير را كه با بي‌تفاوتي و نااميدي مي‌گويم، ترمز مي‌گيرد و چند متر جلوتر مي‌ايستد. تعجب مي‌كنم. اين چهارشنبه لعنتي حتي مجال فكر كردن را هم از من گرفته. فكر كردن به اينكه چرا ماشينها من را سوار نمي‌كنند و بعضي راننده‌ها بر مي‌گردند و سرتاپاي من را با چشم‌هاي بهت زده‌شان مرور مي‌كنند.

+ + + 

نبايد نگران باشم چون از چهارشنبه به بعد زندگي‌ام همين طوري خواهد شد؛ بي‌روح؛ سرد؛ خشك. ديگر مجال فكر كردن به هيچ چيزي را نخواهم داشت.

+ + + 

در ماشين را كه باز مي‌كنم و تا نيمه كه وارد مي‌شوم، راننده پير، برمي‌گردد و مي‌پرسد: دخترم گفتي كجا؟

با تلخي جوابش را دادم: گفتم كه چهارشنبه.

/ 0 نظر / 2 بازدید