صدا

گوشی آیفون را برداشت؛ "کیه؟"
صدا گفت: "مصرف ماهانه کیسه زباله تان را آوردم. لازم دارید؟"
درست متوجه منظور صدا نشد اما او را رد نکرد؛ "بیا بالا!"

صدای پاهایی که به سرعت پله ها را می نوردند، بالا و بالاتر می آید. کمتر از یک دقیقه بعد، آن صدا در چارچوب در ایستاده. پنج بسته کیسه زباله به سمت داخل دراز می کند و با حجب و حیا می گوید: "2000 تومان."

یک دوهزار تومانی می دهد و در را می بندد.
به فکر فرو می رود که...
چه راه ساده و البته شرافتمندانه ای برای کسب درآمد. این پسر شاید دو، سه سال از من جوان تر بود اما از اینکه برای گذران زندگی، دم در خانه ها اش، کیسه زباله بفروشد، ترس نداشت.

/ 0 نظر / 2 بازدید