کودک، سرباز، دریا

* همه منتظر چیزی هستیم که آرزویش را داریم اما می دانیم به این زودی ها، حاصل نمی شود.

* این روزها دلم برای خواندن کتاب کودک، سرباز، دریا خیلی تنگ شده. این داستان در سالهای نوجوانی ام که خوره وار کتاب می خواندم، تاثیر زیادی بر من گذاشت.

* آنچه نباید می شد، شده است. شاید هم آنچه که باید خیلی زودتر از اینها می شد، اکنون و در این لحظه ها با تاخیر زیاد شده است. هر چه باشد، ثانیه های متفاوتی را تجربه می کنیم که نسلهای قبل و بعد از تجربه آن محرومند.

* دیدن هزار دستان را به خودم توصیه می کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید