اه... اه... حوصله‌ام سر رفته.... توی مرکز به اصطلاح اينترنت دانشگاه نشستم... سر کلاس به شدت احمقانه زبان تخصصی نرفتم... حالم از خودم به هم می‌خوره... يک عالمه کار عقب‌افتاده الکی دارم که نه می‌توانم انجامشان ندهم و نه حوصله‌ام می‌شود انجامشان بدهم... بايد يک فکر اساسی برای اين زندگی پر از آشفتگی‌ام بکنم... تمرکز فکری ندارم... به هم ريخته‌ام... حوصله‌ام سر رفته... اه.. اه...

/ 1 نظر / 2 بازدید
mamalu

محمد اينجا، محمد اونجا ،محمد همه جا . گفتم که نگی نيومدن. . . . . . . . . .